• Mathias De Clercq

    Eerste schepen en Vlaams Parlementslid

›› Home ›› Over Mathias ›› Publicaties

Publicaties

Dromen van Gent

In 'Dromen van Gent' neemt Mathias De Clercq de lezer mee op drie tochten door zijn geliefde stad Gent die hij de voorbije vijf jaar mee heeft bestuurd. Onderweg vertelt hij over de geschiedenis, het heden en de toekomst van de stad, doorspekt met persoonlijke anekdotes en verhalen. Hij toont aan dat Gent de stad bij uitstek is die haar verleden een toekomst geeft. Een fiere, bruisende stad, waar het aangenaam wonen, werken en leven is.

Honderd jaar na de wereldtentoonstelling van 1913 vindt Mathias De Clercq dat het tijd is om Gent nog een trapje hoger te tillen en van Gent dé stad van de toekomst te maken. Gent staat daarbij voor grote uitdagingen waar creatieve en gedurfde oplossingen voor nodig zijn.

Tijdens de drie tochten laat Mathias De Clercq zijn gedachten de vrije loop en geeft hij zijn visie en dromen over Gent weer. Een Gents Central Park? Eindelijk een toren voor de Sint-Michielskerk? (Openbaar) vervoer via water? Trams zonder bovenleiding? Gent zoals u het nog nooit gezien heeft.

Prijs (per boek): 17.50 euro (+ 2 euro verzending).

U kan het boek hier online bestellen.


Pleidooi voor een nieuw liberaal offensief

Kenmerkend aan de wereldwijde crisis is dat ideologieën van het verleden hebben afgedaan. Die gaven immers enkel een antwoord op situaties die zich binnen de beslotenheid van een natiestaat voordeden, waarbij men nauwelijks rekening hield met wat er daarbuiten gebeurde. Maar dat kan niet langer. Grenzen zijn zowel geestelijk als fysiek gesloopt. Of we het willen of niet, we zijn met elkaar verbonden. Crisissen in andere delen van de wereld hebben door de verstrengeling van onze economische, maatschappelijke en culturele belangen, ook een impact op ons. De wereld houdt niet langer op aan de Vlaamse, Belgische of Europese grens. We staan vandaag in verbinding met iedereen en elke golfslag in een ander continent heeft sterke gevolgen in eigen land. De vroegere ideologieën zijn achterhaald omdat ze nog geënt zijn op de evidenties van vroeger. Daarom is er nood aan een nieuwe synthese, een nieuw uitgangspunt, een nieuw paradigma. En dat paradigma is paradoxaal genoeg gelegen in het liberalisme dat nu zo fel bekritiseerd wordt.

Mathias De Clercq (1981) roept op tot een ideologische herbronning.
Download hier Pleidooi voor een nieuw liberaal offensief (pdf-formaat, 660kB)


Willy De Clercq

Mijn Grootvader (door Mathias De Clercq), p.183 

Als oudste van zeven kleinkinderen geef ik graag een aantal impressies weer over de figuur van onze grootvader, of zoals wij hem plegen te noemen, "bonpa". Gelet op zijn bijna onuitputtelijke bron van ervaring en zijn veelzijdige, kleurrijke persoonlijkheid is het allerminst een gemakkelijke taak om een benaderend beeld te schetsen. Onvolledigheid zou immers afbreuk doen aan de kwaliteiten die de man kenmerken. Niettemin betrek ik u graag bij mijn boeiende zoektocht naar de innerlijke rijkdom van mijn, onze "bonpa". In zijn leven staan mijns inziens twee zaken centraal, met name zijn familie en zijn beroep. Beide zaken lopen als een blauwe draad doorheen zijn bestaan, beide zijn quasi onmisbaar, beide zijn diep verankerd in zijn hart.

Geen enkel ander persoon heeft me meer verwonderd dan "bonpa" door de ernst en de passie waarmee hij zijn professionele activiteiten uitoefent. De bezieling die van hem uitgaat bij het bestuderen en het herbestuderen van politiek geladen dossiers is immens, de honger naar politieke lectuur bijna onverzadigbaar en de noodzaak tot discussie en reflectie absoluut. De wijze waarop hij praat en de manier waarop hij gesticulerend over zijn "vak" uitweidt, werken begeesterend en inspireren zonder meer. Gelet op zijn uitzonderlijke verbale kwaliteiten, zijn hoog charismatisch gehalte, zijn ongeloofelijke zin voor humor, zijn uitmuntend intellectueel vermogen en zijn sociale vaardigheden, is "bonpa" een persoon die niemand onberoerd laat. De energieke en overtuigende wijze waarop hij zaken aanpakt en benadert, werkt stimulerend, de manier waarop hij open bloeit en opgaat in zijn denkbeelden is ontroerend. Zijn boodschap, zijn overgave en zijn enthousiasme dringen door en wekken geloof op, hij beschikt over de kostbare gave om mensen te mobiliseren.

Net zoals in zijn werk, vindt "bonpa" in zijn familie de liefde voor het leven, de drijfveer om er elke dag weer voor de volle honderd procent in te vliegen. Grootvader is een familieman pur sang. De waarde die hij hecht aan de familie is onaantastbaar, de gelukzaligheid die voortspruit uit een familiebijeenkomst enorm, de levenskracht die hij er uit put is groot. Ondanks het feit dat hij zijn job met een tomeloze inzet en een complete overgave op een bijzonder actieve vervult, staat "bonpa" voor familieaangelegenheden steeds daar waar nodig is.

Kennis van het verleden, overdracht van inzicht en ervaring typeren de man als geen ander. Ik herinner me als jonge knaap de vele reizen waarop ik "bonpa" vergezelde, onder meer naar Israël, Cyprus en het voormalige Tsjecho-Slowakije. Zijn uiteenzettingen over de geschiedkundige aspecten van die landen en hun toenmalige politieke toestand kluisterden me aan zijn lippen en boeiden me mateloos. "Bonpa" was steeds informatief en bracht wijsheid en inzicht over, zonder evenwel zijn visie op te dringen. Het is geen man die bevoogdt, maar iemand die middelen en instrumenten aanreikt op basis waarvan je zelf tot een opinie komt.

Heden, en zelf wat ouder en mondiger, vinden regelmatig hevige en scherpe discussies tussen ons plaats over uiteenlopende maatschappelijke en politieke thema's. Samen rationeel redetwisten, op respectvolle wijze, schept een diepmenselijke band. Vaak overheerst overeenstemming, soms controverse, wat leidt tot keiharde dialoog en een krachtsstrijd tussen argumenten. Er wordt niet op de persoon gespeeld, wel op de idee, de visie. Hij en ik, we genieten er met volle teugen van.


Stempel 3: Pot Belge

Mathias De Clercq leverde een bijdrage aan Stempel 3, een themanummer over België met bijdrages van o.a. Michaël Borremans, Jan Hoet, Christophe Vekeman, Marc Reynebeau en vele anderen die even stilstaan bij de eigenheid en tegendraadsheid van ons land.

Voor meer info: www.stempelmagazine.be


Huldeboek Emile Flamant

Emile Flamant, gemeenteraadslid, volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten - om maar enkele van zijn vele functies te noemen - overleed op 3 april 1994. Opdat deze innemende, warme en begeesterende persoonlijkheid niet vergeten zou worden, hebben de Liberale Sociale Werken De Voorzorg een boek aan hem gewijd. Emile Flamant was doordrongen van een grote sociale bewogenheid, die in al zijn functies en mandaten naar boven kwam. De mensen helpen, dat was zijn motto, en dit vanuit een overtuigde sociaal-liberale visie. In het boek brengen zijn echtgenote, vrienden en collega’s-politici in hun getuigenissen een warm portret van Emile Flamant, terwijl in het tweede deel een aantal thema’s aan bod komen die hem na aan het hart lagen: het mutualiteitswezen, sociale zekerheid, onderwijs, sociaal-liberalisme, vrijzinnigheid, de grondslagen van het liberalisme, het OCMW.

Dit huldeboek is een initiatief van de raad van bestuur van de Liberale Sociale Werken De Voorzorg vzw, in samenwerking met het Liberaal Archief.

Huldeboek Emile Flamant (1933-1994). Gent, Liberale Sociale Werken De Voorzorg / Liberaal Archief, 2011, 172 p. Het boek kost € 20 (+ € 3,5 verzendingskosten).

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.